Portfolio
Omgevingsvisie Waterschap Hollandse Delta
Water is een belangrijk onderdeel van de fysieke leefomgeving. Water verbindt! Ieder waterschap staat, door de komst van de Omgevingswet, voor de uitdaging om de waterwaarden te benoemen en deze te koppelen aan de maatschappelijke opgaven in een gebied. Dit vraagt om een proactieve houding van waterschappen. Tijd voor het ontwikkelen van een Omgevingsvisie op basis van leidende principes!

Waterschap Hollandse Delta had de wens om zijn waterbelangen integraal in beeld te brengen in de vorm van een breed gedragen Omgevingsvisie. Op basis hiervan kan het waterschap:

  1. Extern proactief participeren in de ontwikkeling van gemeentelijke en provinciale omgevingsvisies en -plannen;
  2. Hiermee een betrouwbare samenwerkingspartner zijn voor de omgeving;
  3. Intern uniformiteit en borging creëren in dagelijkse keuzes, werkwijzen en gedrag;
  4. Beschikken over ‘houvast’ voor latere beleidsvorming.

Zo zijn we VanWaarde
Voor het ontwikkelen van de Omgevingsvisie ontwerpt en regisseert VanWaarde (digitaal!) het proces en adviseert op koers en inhoud. Medewerkers van waterschap Hollandse Delta geven mee vorm aan dit proces, maken samen met omgevingspartners onderdeel uit van dit proces en bepalen (ambtelijk en bestuurliik) uiteindelijk de inhoud van de Omgevingsvisie. Het fundament van de Omgevingsvisie bestaat uit een zestal - nog in ontwikkeling zijnde - leidende principes; overtuigingen die richting geven aan het dagelijks handelen van WSHD nu en in de toekomst. Door het hanteren van deze principes komt de gewenste toekomst dichterbij. Deze principes gelden voor het gehele beheergebied. Het geheel is uiteindelijk samengevat in een dynamisch document van woord én beeld. 

Het resultaat?
De Omgevingsvisie is momenteel nog in ontwikkeling. Op termijn zal de omgevingsvisie het bestuur, de directie en de medewerkers in staat stellen om te handelen vanuit één gedeelde visie in de gesprekken met omgevingspartners. De Omgevingsvisie maakt duidelijk waar het waterschap voor staat, zodat in gesprek met omgevingspartners de waterbelangen geborgd kunnen worden. 

Wil je meer weten?
Neem contact met ons op! 

Omgevingsvisie Waterschap Hollandse Delta