Portfolio
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen. De resten daarvan komen via urine en ontlasting in het riool en daarna in het oppervlaktewater. Dat is slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van drinkwater. Het medicijngebruik zal in de komende decennia nog stijgen door de vergrijzing van onze bevolking. Daarom moeten we nu handelen.

In de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water werkt het Rijk sinds 2016 samen met andere partijen om medicijnresten in oppervlakte- en grondwater terug te dringen.

Alleen door een gezamenlijke aanpak - met maatregelen in de geneesmiddelenketen en waterzuivering - kunnen we het probleem oplossen.

Het probleem is complex. Er zijn verschillende routes – van ziekenhuis tot woonwijken en de bodem. Daarmee moeten de oplossingen ook door meerdere (private) partijen en overheidsorganen gedragen en uitgevoerd worden. Deze partijen hebben allemaal hun eigen visie op het probleem. Ze hebben verschillende belangen en kunnen verschillende rollen spelen in mogelijke oplossingen.

Zo zijn we VanWaarde

VanWaarde is sinds 2016 betrokken en ondersteunt bij de totstandkoming en realisatie van een landelijke ketenaanpak. We startten met partijen bij elkaar te brengen en creëerden draagvlak om de problematiek op te lossen. Partijen als het Ministerie van IenW, Ministerie van VWS, Unie van Waterschappen, de drinkwaterbedrijven verenigd in de Vewin, RIVM, gemeenten en een groot aantal partijen uit de zorg en farmaceutische sector doen mee. 

We formuleerden een gezamenlijke ambitie. Tegelijkertijd borgden we de toegang tot zorg door af te spreken dat we geen medicijnen verbieden. Vanaf dat moment konden alle partijen nadenken over wat zij zelf konden bijdragen. Een goede visualisatie van de gehele keten en ieders rol daarin, was hiervoor erg belangrijk. Samen de handen uit de mouwen. Acties verzilveren. Lerend implementeren en gemaakte afspraken omzetten in actie voor de langere termijn. Zodat we ook in de toekomst goed (drink)water hebben!

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op. Je kunt bellen met Judith Hoogenboom (06 51593556).

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat