Transitiemanagement

Ultieme WaterFabriek

Op maandag 4 december is de 2e fase -de praktijkfase- van de Ultieme Waterfabriek officieel van start gegaan. Als onderdeel van een mooi consortium zijn we trots op dit moment en kunnen we niet wachten verder aan de slag te gaan met deze transitieopgave. 

Achtergrond 

De drinkwatervraag in Nederland stijgt tot 2050 fors door droogte, bevolkingsgroei, economische groei en een toename van het gebruik per persoon. Sinds enkele jaren ervaren drinkwaterbedrijven dat de huidige wincapaciteit onvoldoende is om ook in de toekomst overal voldoende drinkwater te kunnen leveren. Daarom is uitbreiding van de wincapaciteit nodig en zijn nieuwe en aanvullende bronnen voor drinkwater noodzakelijk. Ruimte is bij de zoektocht naar nieuwe winlocaties in toenemende mate een beperkende factor. Andere ontwikkelingen als energietransitie, grootschalige woningbouw, stikstofproblematiek en klimaatadaptatie hebben ook allemaal ruimte nodig. Dit betekent dat nieuwe locaties waar water gewonnen kan worden voor drinkwater schaars zijn.

Eén van de nieuwe bronnen voor drinkwater zou gezuiverd rioolwater (rwzi-effluent) kunnen zijn. In Nederland is geen ervaring met rwzi-effluent als bron voor drinkwater. In andere landen met waterschaarste wordt wel en in toenemende mate drinkwater gemaakt met rwzi-effluent als bron. Het is dus technisch haalbaar, echter de perceptie, de huidige wet- en regelgeving, governance en de wijze van financiering staan op dit moment in de weg voor het daadwerkelijk toepassen van gezuiverd rioolwater als bron voor drinkwater. Een transitieopgave dus!

Vernieuwende oplossing?

Met de Ultieme Waterfabriek willen met  drinkwaterbedrijven en waterschappen laten zien hoe, en onder welke voorwaarden, gezuiverd rioolwater rechtstreeks gebruikt zou kunnen worden als aanvullende bron voor drinkwater.

In een consortium van 14 partijen bestaande uit drinkwaterbedrijven, waterschappen, STOWA,  KWR en betrokkenheid van het Ministerie van IenW en het RIVM gaan we gezamenlijk geformuleerde vraagstukken beantwoorden door concreet stappen te zetten op drie schaalniveaus:

  • Lokaal: gaan we in een gezamenlijke demonstratie installatie demonstreren en ervaren dat het mogelijk is om veilig en continue drinkwater van hoge kwaliteit te produceren uit gezuiverd rioolwater.
  • Regionaal: doorleven we de geformuleerde transitievraagstukken in circa vijf regio’s in Nederland, elk met verschillende kenmerken. Dat doen we op basis van een concrete casus, echte data en met alle regionaal betrokken organisaties
  • Nationaal: komen alle resultaten bij elkaar. We bundelen de uitkomsten en lessen van het lokale lab en de regionale labs en trekken daaruit generieke conclusies.

Onze transitiemanagers coördineren en faciliteren alle activiteiten op het regionale schaalniveau in nauwe samenwerking met de trekkers van het lokale en nationale niveau. We gaan samen leren over een potentieel nieuw systeem en helpen de partners het hoofd te bieden in de complexiteit van de opgave. Ook leren we hen omgaan met de onzekerheden en  uitdagingen die onbetwist op het pad komen. 

Hoe we dit doen? 

Onze expertise en jarenlange ervaring op het gebied van transitiemangement, complexe vraagstukken, design thinking en strategie, zetten wij hiervoor graag in.